SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
FAH07/10-13 Zhongdi Trade Company (Red Dot) DM1 GF
EAA12-13 Zhongji Auto Spare Parts DM1 GF
FB04 Zhongjing Liying Trading FZCO (Liying) DM2 FF
FB41 Zhonglian Sifang Electronic Technology Trading-FZCO DM2 FF
Zone B (B-90) ZHONGLU INTERNATIONAL BRANCH1 Zone B GF
FAL06 Zhonglu International FZCO DM1 GF
HBA19-20 Zhulainbihe FZCO DM1 GF
HBA43-47 Zia & Sagor Carpets Trading DM1 FF
GA21A Zia and Sagor Artificial Grass Trading DM2 GF
IBC08 Zia And Sagor Carpets Trading LLC DM1 FF